Yhteiskunnassamme käydään keskustelua miten jatkaa työuria. Tärkeinä tavoitteina on lisätä aktiivisia työssäolovuosia ja työn houkuttelevuutta. Työyhteisöissä on paljon mahdollisuuksia pienten asioiden muuttamisella lisätä työssä olemisen vetovoimaa. Ikäjohtaminen nähdään kaiken ikäisten ja työuran eri vaiheissa olevan henkilöstön johtamisena. Ikäjohtaminen on kokonaisjohtamista, töiden organisointia ja johtamista voimavarojen näkökulmasta.

Tutkimustulokset tukevat ajatusta tuottavuuden lisääntymisestä ikääntymisen myötä. Tämän ajattelun vieminen organisaatioihin tuo ikääntyneille arvostuksen tunnetta. Tutkimusten mukaan osallistamalla saadaan hyviä tuloksia; työkyky ja työhyvinvointi paranevat.  Muutenkin avoimesta keskustelemisesta rakentuva työntekijöiden ja esimiesten vuorovaikutussuhde edistää työssä jaksamista.

Jokainen haluaa kokea työyhteisössä arvostuksen tunnetta. Joskus ikääntymiskeskusteluissa törmää ikärasismiin. Kuitenkin elämänkaarta ajatellen joka elämänvaiheeseen liittyy huomioitavia erityispiirteitä ja tietyntyyppiseen ikärasismiin on mahdollista törmätä kaiken ikäisten kohdalla.

Ikäjohtaminen auttaa organisaatiota saamaan kaikkien potentiaalin parhaaseen käyttöön. Itse näen ikääntyvät aarteena työnantajalle. Heidän kokemus, osaaminen, hiljainen tieto ja sitoutuminen tulee valjastaa organisaation käyttöön. Todennäköisesti esimerkiksi työssä kuormitustekijät vaikuttavat enemmän tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen kuin ikä. Tämä ajattelutapa taustalla käytän ikääntyville suunnatusta valmennuksesta nimeä Uran huippuvuodet. Osa ikääntyneistä todellakin kokee elävänsä uran huippuvuosia. Uskon työyhteisöjen voivan vaikuttaa todella paljon miten ikääntyneet kokevat olonsa työelämässä.

Toivon avointa keskustelua, uusia kokeiluja, kehittämisintoa ja hyvää asennetta organisaatioihin miettimään asioita, joilla saadaan magneettia töihin jäämiseen vielä eläkeiän täytyttyä. Työelämän tulee uudistua näiden työuran jatkamiskeskustelujen mukana. Parhaimmillaan hyödynnämme eri-ikäisyyttä koko organisaation hyödyksi. Jokaisella pitäisi olla perusoikeus ikääntyä työelämässä.