Yhteiskunnallisesta ja ainakin Oulun näkökulmasta katsottuna työllistymiseen saisi tulla jymyidea, jolla työllistettäisiin paljon ihmisiä nopealla aikataululla. Samoja työpaikkoja on hakemassa useita henkilöitä ja jollain tulisi erottautua. On selvää, että CV:n tulee olla tämän ajanmukainen ja haastattelussa tulee olla kirkastettuna omat vahvuudet jne. Urahallintataitojen ja työtehtävään liittyvän osaamisen lisäksi työyhteisötaidot nousevat merkittävään rooliin työn hakemisessa.

Vuorovaikutustaidot korostuvat työelämässä. Kumppanuustaitoinen työntekijä on yhteistyökykyinen ja omaa hyvät taidot olla ryhmän jäsenenä. Lähijohtajalta sekä työntekijältä odotetaan kyvykkyyttä dialogiseen vuorovaikutukseen. Hyvän itsetuntemuksen kautta näitä asioita on helppo tuoda esiin esimerkiksi haastattelussa. Erilaiset persoonallisuusmallit tarjoavat hyvän työkalun itsetuntemuksen laajentamiseen.

Työelämätaitojen ja työyhteisötaitojen esille tuominen ei ole jymyidea, mutta näiden taitojen tiedostaminen ja tunnistaminen voivat olla kilpailutekijöitä työnhakutilanteessa. Erään työnhakuhankkeen työelämätaidot valmennuksessa ihmisiä puhutti erityisesti oman sisäisen puheen vaikuttavuus omaan toimintaan, muutoksessa eläminen sekä uudistautumisen näkökulma.